Úlohy ZPaSSJ na rok 2010

skipmenu
obrazok1
obrazok2

tomenu

PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH ZPaSSJ NA ROK 2010

 

Predstavenstvo doporučuje pre Valné zhromaždenie schválenie hlavných úloh pre rok 2010 nasledovne:

 

1. Plnenie úloh, ktoré vyplývajú z Uznesenia VZ zo dňa 15.4.2010

2. Osev jarného sladovníckeho jačmeňa podľa odrôd a regiónov doporučených HSS

3. Pokračovať v pestovaní ozimného slad. jačmeňa

4. Vyhodnotenie plôch osevu slad. jačmeňa a odhady úrod slad. jačmeňa - máj, jún 2010

5. Príprava na žatvu r.2010

6. Sledovať a aktívne vstupovať do trhu s obilninami (ČR)

7. Rokovať o prípadnom predaji odpadov pri výrobe piva a sladu pre členov ZPaSSJ

8. Spolu s HSS a SPU Nitra sa podieľať na príprave a realizácii odbornej konferencie o slad. jačmeni i finančne na jeseň 2010

9. Navrhnúť dlhodobé zmluvy a konštrukciu cenotvorby na slad. jačmeň s HSS

10. Dlhodobo odborne spolupracovať s SPU Nitra, VÚRV Piešťany, Hordeum Sládkovičovo, UKSUP, osivárske spoločnosti a riešiť najmä kvalitatívne znaky: klíčivosť a N-látky.

11. Riešiť s MP SR vplyv klimatických zmien a  iných komodít (repka - biopalivo, kukurica a pšenica - bioetanol) na osevné plochy slad. jačmeňa a plodinovú mapu SR

12. Zabezpečiť dostatok slad. jačmeňa v požadovanej kvalite pre HSS

13. Pri príprave kúpnej zmluvy na rok 2011 navrhnúť cenotvorbu na základe kalkulácií všetkých nákladov, vrátane marží,  zisku, s ohľadom na trhové ceny

14. Cez SZVPaS a SPPK navrhnúť pre "Centrum excelentnosti potravinárskeho výskumu" riešenie výskumu slad. jačmeňa a sladu

15. Zaoberať sa vhodnými skladmi na sl. jačmeň i u farmárov

16. Zriadenie internetovej stránky ZPaSSJ

tomenu