tomenu

Stanovy

Združenia pestovateľov a spracovateľov sladovníckeho jačmeňa

 

Článok 1
Názov združenia
 
1. Názov združenia je: Združenie pestovateľov a spracovateľov sladovníckeho jačmeňa (v skratke ZPSSJ).
 
Článok 2
Účel združenia
 
1. Zmluvné strany združenie založili podľa § 20 f Občianskeho zákonníka za účelom ochrany a podporovania záujmov  pestovateľov sladovníckeho jačmeňa a spracovateľov sladovníckeho jačmeňa na Slovensku
 
2. Združenie je právnickou osobou, ktorá zastupuje svojich členov na území Slovenskej republiky voči všetkým štátnym a neštátnym orgánom a organizáciám.
 
3. Združenie sa zakladá na dobu neurčitú.
 
Článok 3
Sídlo združenia
 
Sídlom združenia je: Novozámocká 2, Hurbanovo 947 12
 
Článok 4
Predmet činnosti združenia
 
 
Združenie ako záujmové združenie právnických osôb vykonáva pre svojich členov túto činnosť:
 
a) chráni a podporuje záujmy pestovateľov a spracovateľov sladovníckeho jačmeňa v oblasti dodávok kvalitných osív, dopestovania sladovníckeho jačmeňa v požadovanej akosti, zabezpečenia jeho odrodovej čistoty, nákupu kvalitnej suroviny a jej spracovania,
 
b) chráni záujmy a práva svojich členov voči všetkým tretím osobám na území Slovenska,
 
c) poskytuje informácie všetkým svojim členom z oblasti šľachtenia sladovníckeho jačmeňa, ekonomiky jeho pestovania a spracovania,
 
d) vypracúva a presadzuje spoločné stanoviská s prihliadnutím na záujmy a ochranu svojich členov voči štátnym orgánom a organizáciám, ako aj neštátnym organizáciám:
 
  1. v oblasti cenovej, dotačnej a subvenčnej politiky
  2. v oblasti marketingu, služieb a semenárstva
  3. v oblasti spolupráce s výskumnými a univerzitnými pracoviskami,

e) uskutočňuje špeciálne školenia, exkurzie a semináre pre svojich členov,

f) vypracúva návrhy týkajúce sa podmienok nákupu osiva sladovníckeho jačmeňa,

g) vydáva informačný bulletin pre svojich členov a sprostredkuje iné odborné poradenstvo pre svojich členov.

 

Článok 6
Vznik, zmena a zánik členstva
 
1. Členmi združenia môžu byť právnicke osoby so sídlom v Slovenskej republike, ktoré sa zaoberajú pestovaním a spracovaním sladovníckeho jačmeňa, jeho nákupom a predajom, šľachtiteľské a poľnohospodárske právnické osoby, poľnohospodárske obchodné družstvá, ak na túto činnosť vlastnia príslušné oprávnenie.
 
Článok 7
Práva a povinnosti členov
 
1.Zakladajúci a riadni členovia majú tieto práva a povinnosti:
 
a) využívať výhody vyplývajúce z činnosti združenia,
 
b) zúčastňovať sa na Valnom zhromaždení, predkladať na ňom návrhy, vyjadrovať sa k predloženým návrhom a správam, požadovať vysvetlenia od orgánov združenia a hlasovať na ňom,
 
c) voliť a byť volený do orgánov združenia,
 
d) zúčastňovať sa všetkých akcií vykonávaných združením,
 
e) dodržiavať stanovy a interné normy združenia,
 
f) platiť členské príspevky,
 
g) plniť uznesenia a rozhodnutia orgánov združenia,
 
2. Spolupracujúci členovia majú rovnaké práva a povinnosti s výnimkou voliť a byť volený do orgánov združenia, hlasovania na Valnom zhromaždení a povinnosti platiť členské príspevky.
 
Článok 8
Orgány združenia a ich pôsobnosť
 
1. Orgánmi združenia sú:
 
a) Valné zhromaždenia
b) Predstavenstvo
c) Kontrolná komisia
 
2. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a rozhoduje o všetkých veciach týkajúcich sa jeho činnosti. Schádza sa minimálne raz ročne. Má najmä túto pôsobnosť:
 
a) schvaľuje vnútorné predpisy združenia a ich zmeny,
 
b) schvaľuje plán činnosti združenia a jeho hospodárenie,
 
c) prijíma a vylučuje členov združenia,
 
d) volí a odvoláva členov predstavenstva a kontrolnej komisie a kontroluje činnosť kontrolnej komisie,
 
e) rozhoduje o zmene a zrušení združenia, v prípade likvidácie združenia menuje lividátora a určí jeho odmenu.
 
3. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom združenia a koná navonok vo všetkých veciach menom združenia. Za združenie konajú a podpisujú vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne, pričom 1 z nich musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva. Predseda predstavenstva koná za združenie samostatne. Členovia predstavenstva konajú tak, že k svojmu napísanému, alebo vytlačenému celému menu pripoja svoj vlastnoručný podpis. Predstavenstvo združenia má 7 členov a schádza a najmenej dvakrát ročne a má túto pôsobnosť:
 
a) riadi činnosť združenia medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia
 
b) zo svojho stredu volí predsedu a podpredsedu, ktorých funkčné obdobie je trojročné, ako aj funkčné obdobie predstavenstva,
 
c) podáva Valnému zhromaždeniu správy o svojej činnosti
 
d) predkladá Valnému zhromaždeniu návrh na prijatie a vylúčenie členov združenia,
 
e) zvoláva zasadnutie Valného zhromaždenia a riadi jeho rokovanie.
 
4. Kontrolná komisia je trojčlenná a volí sa na funkčné obdobie troch rokov. Je oprávnená a povinná kontrolovať celú činnosť združenia, najmä vykonáva kontrolu hospodárenia združenia. Vo svojej činnosti pôsobí nezávisle od ostatných orgánov združenia a jej členovia nesmú byť členmi predstavenstva združenia. O svojej činnosti najmenej raz ročne podáva správu Valnému zhromaždeniu.
 
Článok 9
Zrušenie a zánik združenia a naloženie s likvidovaným zostatkom
 
1. Združenie sa ruší rozhodnutím  Valného zhromaždenia a zaniká výmazom z registra združení.
 
2. V prípade zrušenia združenia likvidáciou rozhodne Valné zhromaždenie o spôsobe likvidácie a vysporiadaní majetkových pomerov medzi členmi. Na základe tohto rozhodnutia vykoná likvidátor likvidáciu združenia.
 
3. Likvidátor uskutoční likvidáciu združenia podľa § 73 a 75 Obchodného zákonníka.
 
 
Článok 10
Záverečné ustanovenia
 
1. Za účelom zabezpečenia činnosti združenia Valné zhromaždenie vydá rokovací poriadok, volebný poriadok a organizačný poriadok.
 
2. Tieto stanovy nadobúdajú právoplatnosť a účinnosť dňom ich schválenia na ustanovujúcej členskej schôdzi.
 
12.10.2001
tomenu