tomenu

Vitajte na stránkach Zväzu pestovateľov a spracovateľov sladovníckeho jačmeňa..

stránku priebežne dopĺňame, ďakujeme za Vašu trpezlivosť !

 

Združenie pestovateľov a spracovateľov sladovníckeho jačmeňa vzniklo zápisom do registra záujmových združení právnických osôb, vedeného na Krajskom úrade v Nitre dňa 7.12.2001.

Predsedom predstavenstva je p.Ing. Imrich Alaxa z Heineken Slovensko, a.s.


Združenie ako záujmové združenie právnických osôb:

  • chráni a podporuje záujmy pestovateľov a spracovateľov sladovníckeho jačmeňa v oblasti dodávok kvalitných osív, dopestovania sladovníckeho jačmeňa v požadovanej akosti, zabezpečenia jeho odrodovej čistoty, nákupu kvalitnej suroviny a jej spracovania,
  • chráni záujmy a práva svojich členov,
  • poskytuje informácie všetkým svojim členom z oblasti šľachtenia sladovníckeho jačmeňa, semenárstva, technológie pestovania sladovníckeho jačmeňa, ekonomiky jeho pestovania a spracovania,
  • vypracúva a presadzuje spoločné stanoviská s prihliadnutím na záujmy a ochranu svojich členov voči štátnym orgánom a organizáciám, ako aj neštátnym organizáciam v oblasti:
- cenovej, dotačnej a subvenčnej politiky,
- marketingu, služieb a semenárstva,
- spolupráce s výskumnými a univerzitnými pracoviskami
 
  • uskutočňuje špeciálne školenia, exkurzie a semináre pre svojich členov,
  • vypracúva návrhy týkajúce sa podmienok nákupu osiva sladovníckeho jačmeňa
  • vydáva informačný bulletin pre svojich členov a sprostredkuje iné odborné poradenstvo pre svojich členov
tomenu